Thứ sáu, 1/12/2023
Chào mừng quý khách đến với bệnh viện Đa Khoa huyện Giồng Riềng!

Trang chủ → Tin tức

PHÒNG KẾ HOẠCH - NGHIỆP VỤ


I. Chức năng:

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ của Trung tâm Y tế là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Trung tâm Y tế và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

1. Kế hoạch hoạt động của các khoa phòng.

2. Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện phác đồ điều trị, quy trình kỹ thuật Trung Tâm Y Tế.

3. Tổ chức chỉ đạo công tác  nghiệp vụ chuyên môn Trung Tâm Y Tế

II. Nhiệm vụ:

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ có 12 nhiệm vụ:

1. Căn cứ vào nhiệm vụ của Trung Tâm Y Tế, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Trung Tâm Y Tế.

2. Tổ chức, theo dõi, đôn đốc,đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế Trung Tâm Y Tế để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.

3. Tổ chức đào tạo ngắn hạn cho các thành viên trong Trung Tâm Y Tế và tuyến dưới. Phối hợp các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

4. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Trung Tâm Y Tế.

5. Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong Trung Tâm Y Tế, giữa Trung Tâm Y Tế vớ icác cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của Trung Tâm Y Tế.

6. Phối hợp với các khoa phòng ; Trạm y tế xã ,Thị trấn để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

7. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Trung Tâm Y Tế và quy định của nhà nước.

8. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

9. Tổ chức xếp lịch công tác trực toàn Trung Tâm Y Tế.

10. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Trung Tâm Y Tế để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

11. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên.

12. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình Giámđốc và tổ chức thực hiện.

III. Tổ chức

Hiện tại phòng thực hiện 05 nhóm hoạt động sau

 1. Khám bệnh,chữa bệnh

- Tham gia xây dựng, triển khai, theo dõi kế hoạch hoạt động, định kỳ sơ kết - tổng kết công tác điều trị của các khoa lâm sàng, ....

- Tham gia đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn và một số quy trình khác của các phòng, khoa liên quan chuyên môn trong Trung tâm Y tế; Quy chế thường trực, chẩn đoán bệnh,làm hồ sơ bệnh án, kê đơn điều trị, điều trị nội trú, điều trị ngoại trú, khám chữa bệnh theo yêu cầu, sử dụng thuốc, chăm sóc người bệnh toàn diện,...

 - Tham gia xây dựng quy trình: Cấp cứu ngoại viện-CC 115; Báo động đỏ; Chuyển viện; Ra viện; Chuyển khoa; Hội chẩn liên khoa; Hội chẩn liên viện; Hội chẩn cấp khoa; Xử lý người bệnh tử vong,...

- Tham gia xây dựng, triển khai, chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợpbất thường khác trong Trung tâm Y tế  khi có yêu cầu của Giám đốc.

- Điều hành phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong Trung tâm y tế, giữa Trung tâm Y tế với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám - chữa bệnh của Trung tâm y tế.

2. Nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ  

- Tham gia xét duyệt các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm tại Trung tâm Y tế hàng năm.

- Tổng hợp, trình xét duyệt các kỹ thuật mới, kỹ thuật cao của Trung tâm Y tế.

- Tham mưu, đề xuất đào tạo ngắn hạn, dài hạn cho nhân viên theo yêu cầu của Trung tâm Y tế

 

3. Chỉ đạo tuyến và hợp tác quốc tế

- Tham gia xây dựng, triển khai, theo dõi kế hoạch hoạt động chỉ đạo tuyến và đề án 1816 của các khoa,phòng, Trạm y tế xã.

- Tham gia xây dựng, triển khai, theo dõi hoạt động hợp tác quốc tế của các khoa, phòng và Trung tâm y tế. 

4. Báo cáo, thống kê, lưu trữ hồ sơ bệnh án

- Thực hiện chế độ báo cáo sốliệu hoạt động chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế, Sở Y tế.

- Sơ kết, tổng kết công tác điều trị theo định kỳ (hàng tháng, hàng quý) để báo cáo Giám đốc.

- Quản lý, lưu trữ và sử dụng hồ sơ bệnh án theo quy chế của Bộ Y tế.

5. Quản lý ứng dụng Công nghệ thông tin

- Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho các khoa, phòng trong Trung tâm y tế theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của Trung tâm Y tế cho nhân viên Trung tâm Y tế.

- Quản lý, duy trì hoạt động ổn định và có hiệu quả của hệ thống mạng, bảo đảm việc kết nối thông tin giữa các khoa, phòng trong Trung tâm Y tế. Đảm bảo công tác sửa chữa, bảo trìcác thiết bị công nghệ thông tin của Trung tâm y tế ngay khi có sự cố, hư hao.

- Đảm bảo kết nối liên thông dữ liệu với cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Hỗ trợ trích chuyển hồ sơ XML hằng ngày đúng thời gian quy định.

IV. Nhiệm vụ cụ thể của Trưởng phòng Kế hoạch Nghiệp vụ

1. Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện toàn bộ công tác của phòng Kế hoạch Nghiệp vụ.

2. Tổ chức công tác giao ban, hội chẩn, hội thảo, kiểm thảo tử vong liên khoa và toàn Trung tâm Y tế và tổ chức ghi chép biên bản để lưu trữ hồ sơ.

3. Chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện quy chế Trung tâm Y tế.

4. Nắm vững số người vào viện, ra viện, chuyển viện,tử vong; các trường hợp cấp cứu, bệnh nặng và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây dịch. Thường xuyên kiểm tra công tác cấp cứu và thường trực của các khoa,trong Trung tâm Y tế.

5. Tổ chức phối hợp công tác giữa các khoa khám bệnh,khoa lâm sàng và khoa cận lâm sàng.

6. Tổ chức chỉ đạo công tác báo cáo thống kê, sổ sách, hồ sơ bệnh án của các khoa trong Trung tâm y tế. Hướng dẫn tuyến dưới rút kinh nghiệm kịp thời các vấn đề về chuyên môn kĩ thuật.

7. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Trung tâm y tế và tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyên môn.

8. Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, sơ kết, tổng kết kinh nghiệm điều trị toàn Trung tâm Y tế.

9. Có kế hoạch tổ chức chỉ đạo chuyên khoa cho tuyến dưới với mục tiêu hướng về cộng đồng để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu.

10. Tham gia xây dựng triển khai, theo dõi hoạt động hợp tác quốc tế của khoa, phòng Trung tâm Y tế.

11. Lập kế hoạch phòng chống thảm họa và các trường hợp bất thường để trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện, theo sự chỉ đạo của cấp trên.

12. Chủ trì giao ban phòng hàng ngày vào tham dự giao ban với các khoa phòng khi cần thiết.

13. Dự các buổi giao ban Trung tâm y tế; các buổi hội chuẩn, kiểm thảo tử vong khoa, liên khoa và Trung tâm y tế; các hội thảo khoa học. Ghi chép biên bản các buổi giao ban, hội chuẩn, kiểm thảo tử vong Trung tâm y tế.

14. Bố trí nhân lực trong phòng cho phù hợp với công việc.

15. Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch và quy chế Trung tâm Y tế. Đánh giá hoạt động chuyên môn của các khoa trong Trung tâm Y tế để tham mưu cho giám đốc.

16. Nhận xét về tinh thần thái độ trách nhiệm và khả năng công tác của các thành viên trong phòng để trình giám đốc xem xét, bổ nhiệm,đề bạt, khen thưởng và kỷ luật.

17. Tham gia các hội đồng theo qui định của Nhà nước và sự phân công của Giám đốc.

Số lượt truy cập:

Trực tuyến: