Thứ sáu, 23/2/2024
Chào mừng quý khách đến với bệnh viện Đa Khoa huyện Giồng Riềng!

Trang chủ → Tin tức

Chức năng nhiệm vụ Phòng Dân số - Truyền thông giáo dục sức khỏe


I.Dân số:

1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về DS-KHHGĐ và truyền thông giáo dục về DS-KHHGĐ trên cơ sở kế hoạch của Chi cục DS-KHHGĐ thuộc Sở Y tế và tình hình thực tế trên địa bàn thành phố, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, cung cấp dịch vụ về DS-KHHGĐ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

3. Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động, phổ biến các sản phẩm truyền thông về DS-KHHGĐ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

4. Hướng dẫn, kiểm tra vàgiám sát chuyên môn các hoạt động về DS-KHHGĐ của trạm y tế xã và cộng tác viên DS-KHHGĐ thôn, bản.

5. Quản lý và triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia về DS-KHHGĐ, các dự án khác được Chi cục DS-KHHGĐ phân công.

6. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã và cộng tác viên DS-KHHGĐ thôn, bản.

7. Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu và tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực DS-KHHGĐ/SKSS.

8. Quản lý cán bộ, viên chức, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật; quản lý cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã và cộng tác viên DS-KHHGĐ thôn, bản.

9. Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định hiện hành.

10. Thực hiện các nhiệm vụ,quyền hạn khác do Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ và Uỷ ban nhân dân thành phố giao.

 

II.Truyền thông giáo dục sức khỏe:

1. Tham mưu BGĐ, phối hợp huy động các khoa, phòng Trung tâm cùng thực hiện công tác tuyên truyền như viết tin bài, phối hợp tập huấn.

2. Cung cấp tin, bài hoạt động trong lĩnh vực y tế phụ trách cho các báo, đài. Tham gia báo cáo viên các trung tâm học tập cộng đồng. Phối hợp các cơ quan báo, đài địa phương trong công tác tuyên truyền

3. Phụ trách quản lý các dụng cụ, vật liệu, phương tiện truyền thông chung của Trung tâm.

4. Phụ trách đặt in ấn, sản xuất các vật liệu truyền thông khi có kế hoạch.

5. Hoàn thiện, phát triển và xây dựng quy trình cập nhật theo dõi hệ thống tủ sách chuyên môn tra cứu, tủ sách pháp luật, tủ sách công đoàn.

Số lượt truy cập:

Trực tuyến: