Thứ sáu, 23/2/2024
Chào mừng quý khách đến với bệnh viện Đa Khoa huyện Giồng Riềng!

Trang chủ → Tin tức

Thực hiện Kế hoạch số 114-KH/TU, ngày 06-12-2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Đảng ủy Trung tâm Y tế đã xây dựng Kế hoạch số 29-KH/ĐU, ngày 06-02-2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trung tâm Y tế về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trong 02 ngày 14 và 15 tháng 03 năm 2023, Đảng ủy Trung tâm Y tế Phú Quốc đã tổ chức hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII đến toàn thể đảng viên trong đảng bộ Trung tâm Y tế.


Bs CKII: Lê Công Lĩnh – Bí thư Đảng bộ Trung tâm Y tế triển khai Nghịquyết

Hội nghị đã nghe bác sỹ chuyên khoa II Lê Công Lĩnh, Bí thư Đảng bộ triển khai các nội dung: Nghị quyết 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 45-NQ/TW, về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” và Nghị quyết số 138-NQ/CP, ngày 25-10-2022 của Chính phủ về “ Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Với sự quyết tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ Trung tâm Y tế, Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa XIII của Đảng sẽ đi vào cuộc sống của mỗi đảng viên trong Đảng bộ và được cụ thể hóa trong thành Chương trình hành động của các cấp ủy, đảng trong toàn Đảng bộ.

Tin ảnh: Tô Hoài

(TTYT Phú Quốc)


Số lượt truy cập:

Trực tuyến: